Pravidla soutěže 2018-11-01T16:05:17+00:00

Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže “ CBRE Zasedačka roku 2018“

Organizační informace

Článek I.

Pořadatel a organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost CBRE s.r.o., IČ: 257 59 604, se sídlem Praha 1 – Nové Město, nám. Republiky 1a /1079, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 67713 (dále jen „pořadatel“ či „organizátor“).

Článek II.

Název soutěže zní „CBRE Zasedačka roku 2018“ (dále jen „soutěž“).

Článek III.

Doba trvání soutěže, způsob vyhlášení soutěže

1) Soutěž se koná v období od 11. 6. 2018 do slavnostního vyhlášení konaného v únoru 2019. Přihlašování do soutěže bude probíhat v období od 11. 6. 2018 do 21. 10.  2018.

2) Zadání soutěže včetně těchto pravidel a všech ostatních podrobností o soutěži bude zveřejněno na webové stránce pořadatele https://www.zasedackaroku.cz/ (dále jen „webová stránka“).

3) Účast v soutěži je zdarma.

Podmínky účasti v soutěži

Článek IV.

1) Účastníkem soutěže může být právnická osoba a v případě kategorie „Architektonický návrh“ i fyzická osoba – podnikatel (např. osoba samostatně výdělečně činná, svobodná povolání apod.) se sídlem na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“).

2) Ze soutěže jsou vyloučeny společnosti, ve kterých má majetkoprávní, zaměstnaneckou nebo jakoukoli jinou účast některý z členů odborné poroty. Zároveň jsou ze soutěže vyloučeny společnosti, které jsou partnerem soutěže.

3) Pro zařazení do soutěže musí soutěžící splnit, kromě podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku, zároveň následující podmínky, přičemž platí, že musí být splněny všechny tyto podmínky současně:

  • a) Soutěžící musí vyplnit registrační formulář na webové stránce.
  • b) Soutěžící při vyplnění registračního formuláře zvolí libovolný počet kategorií, do kterých své interiéry hodlá přihlásit. Finální zařazení soutěžícího do konkrétní kategorie či více kategorií v rámci soutěže je výhradně na uvážení poroty.
  • c) Soutěžící musí připojit fotografie prostor, které budou v rámci soutěže hodnoceny (minimálně 5 fotografií na kategorii, v tiskové kvalitě, minimálně o velikosti 300 DPI). Na fotografiích musí být jasně patrná celková dispozice prostoru i jeho detaily a fotografie musí být doručeny v dostatečné kvalitě pro zveřejnění na webové stránce a v tištěné publikaci. Musí se jednat o reálné prostory, nikoliv vizualizace.
  • d) Soutěžící musí mít kanceláře po kolaudaci a užívané zaměstnanci. Tato podmínka musí být naplněna nejpozději do ukončení registrací, to je do 21. 10. 2018.
  • e) Soutěžící uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli souhlas se zveřejněním soutěžních fotografií ve spojitosti s jejich firmou, a to na webové stránce, v tiskových zprávách, médiích, na stránkách partnerů a dalších komunikačních kanálech (především sociálních sítích) souvisejících se soutěží. V této souvislosti je soutěžící povinen mít vypořádána veškerá autorská, licenční práva a práva výkonných umělců k takovým fotografiím a zajistit, aby žádná třetí osoba v této souvislosti po pořadateli nevznášela jakékoliv nároky. V opačném případě je soutěžící povinen takové nároky na vlastní náklady vypořádat.

4) Soutěžící se může přihlásit se stejným interiérem opakovaně i v následujících letech, pakliže přihlášený interiér splňuje podmínku dle článku IV, odst. 3d).

5) Společnost, která již zvítězila v jakékoliv kategorii soutěže CBRE Zasedačka roku, se může stát soutěžícím opakovaně pouze za podmínky, že přihlásí jiné prostory než v předchozím roce. To neplatí u kategorie Hlasování veřejnosti, pokud ji v předchozích letech nevyhrála.

Způsob určení vítězů a výhra

Článek V.

1) V soutěži budou vyhodnocovány celkem čtyři hlavní kategorie hodnocené odbornou porotou: Zasedačka roku, Nejatraktivnější pracovní prostředí, Kancelář jako DNA firmy a Malá kancelář.

2) V soutěži budou dále vyhodnocené kategorie pod záštitou odborných garantů: Zdravá kancelář, Kanceláře pro budoucí výzvy, Chytrá spolupráce a Architektonický návrh.

3) Soutěž rovněž umožní zapojit se široké veřejnosti, která bude rozhodovat o vítězi v kategorii Hlasování veřejnosti.

4) Odborná porota složená ze 7 členů určuje finalisty a následně vítěze v následujících kategoriích: Zasedačka roku, Nejatraktivnější pracovní prostředí, Kancelář jako DNA firmy a Malá kancelář. U ostatních kategorií vyhodnocují finalisty a vítěze odborní garanti jednotlivých kategorií dle svých pravidel a souvisejících dotazníků. Kategorii Zdravá kancelář zaštiťuje Česká rada pro šetrné budovy, kategorii Chytrá spolupráce zaštiťuje Spaceti a kategorii Kanceláře pro budoucí výzvy společnost Skanska. Odborným garantem kategorie Architektonický návrh je ČVUT, katedra architektury, ve které vítěze vybírají studenti dané katedry společně s předsedkyní poroty architektkou paní Evou Jiřičnou. Tato kategorie je určena pouze architektům a architektonickým studiím, které prezentuji své realizované projekty, a to vždy se souhlasem předmětné firmy.

5) Kategorii Hlasování veřejnosti vyhrává společnost s největším počtem hlasů (po vyloučení duplicitních záznamů se stejnou IP adresou), vyhlašuje a zveřejňuje se celkový počet hlasů pouze u vítězné firmy.

6) V každé soutěžní kategorii bude vyhlášen pouze vítěz dané kategorie (soutěžící, který se umístil na prvním místě) a ten také získává nárok na věcnou cenu, kterou zajistí organizátor a pořadatel soutěže od partnerů soutěže.

7) Vítěze soutěže určí odborná porota na základě těchto kritérií: inovace pracovního prostředí, originalita nápadu, design prostor, rozmanitost, inovativnost, pohodlí, atmosféra, soulad prostor s duchem kategorie, ve které soutěží a celkový dojem z firemního prostředí.

Ostatní významné skutečnosti soutěže

Článek VI.

1) Soutěžící přihlášením do soutěže způsobem popsaným výše projevuje svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže tak, jak jsou stanovena pořadatelem a organizátorem a jak jsou zveřejněna v plném znění způsobem dle čl. IV. odst. 1-5 těchto pravidel.

2) Pořadatel a organizátor je oprávněn kdykoliv během trvání soutěže pravidla soutěže jednostranně změnit nebo ji zrušit. Je však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zveřejnit stejným způsobem, jako byly zveřejněny tyto pravidla soutěže, současně je povinen stejně zveřejnit i pozměněné znění pravidel.

3) Pořadatel a organizátor je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek této soutěže, stejně jako i dodržování pravidel pro účast v soutěži a pro případ, že shledá porušení, učinit potřebné účinné kroky k nápravě. Pořadatel a organizátor je oprávněn s konečnou platností posoudit jakoukoliv otázku této soutěže nebo otázku s touto soutěží přímo nebo nepřímo související.

4) V případě, že soutěžící ve svém úkonu dle čl. IV. odst. 3 těchto pravidel, kterým vstupuje do soutěže, uvede neplatné údaje, ztrácí nárok na jakoukoliv výhru a bude ze soutěže vyřazen. Stejně tak bude soutěžící ze soutěže vyřazen v případě, že dodatečně vyjde najevo, že nesplnil jakoukoliv další podmínku účasti v soutěži dle čl. IV těchto pravidel.

5) Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo ze soutěže kdykoliv vyřadit soutěžícího, který se bude v rámci soutěže vyjadřovat vulgárně, agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude v soutěži napadat dobré obchodní jméno pořadatele soutěže, jejich obchodních partnerů, jiných soutěžících nebo jinak narušovat hladký průběh soutěže. Stejně tak bude vyřazen soutěžící, který jakýmkoliv podvodným způsobem ovlivní, nebo se pokusí ovlivnit výsledky této soutěže.

6) O vyřazení ze soutěže nemusí být soutěžící pořadatelem nijak informován. V případě, že bude ze soutěže vyřazen soutěžící, který byl určen výhercem, je tento soutěžící povinen vrátit výhru včetně jejího příslušenství tomu, kdo ji do soutěže poskytl a nahradit případnou škodu. Pokud by tak neučinil dobrovolně, má pořadatel či ten, kdo výhru do soutěže poskytl, právo domáhat se vydání výhry a jejího příslušenství soudní cestou.

7) Ve všech těchto případech nevznikne soutěžícímu nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů či škod, které by mohly v důsledku s vyřazením (vyloučením) ze soutěže vzniknout.

8) Soutěžící není oprávněn v souvislosti se soutěží požadovat a pořadatel a organizátor není povinen soutěžícímu předat jiné plnění než to, které je určeno v těchto pravidlech, a to včetně plnění peněžitého.

9) Pořadatel a organizátor není odpovědný soutěžícím za plnění (výhry) dodávané třetími osobami a platí, že záruční a další podmínky ohledně všech výher se řídí výlučně podmínkami těchto dodavatelů a obecnou legislativou. Případné nároky z vad vyhraného plnění budou výherci uplatňovat výlučně u dodavatelů vadného výrobku, který je jediný oprávněný takové reklamace vyřizovat.

10) Pořadatel a organizátor neodpovídá za jakékoliv technické obtíže či závady vzniklé či projevující se v souvislosti s průběhem této soutěže.

Článek VIII.

Platnost pravidel: Tato pravidla jsou platná od 11. 6. 2018.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Článek IX

Soutěžící přihlášením do soutěže pořadateli uděluje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1) Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,
  • poštovní adresa,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt.

2) Účelem zpracování osobních údajů je:

Účast na soutěži CBRE Zasedačka roku 2018 včetně veškerých souvisejících eventů a aktivit (marketingové, propagační, komerční prezentace a sdělení před, během a po předmětné soutěži prostřednictvím veškerých dostupných informačních kanálů (internetová a webová periodika, Facebook, LinkedIn, Instagram, rádio, TV apod.)

3) Doba zpracování osobních údajů je:

  • Po dobu trvání soutěže a následně 5 let od jejího ukončení.

Soutěžící prohlašuje, že byl pořadatelem jakožto správcem osobních údajů řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou pořadateli poskytovány dobrovolně. Soutěžící je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to zasláním písemného odvolání na adresu sídla pořadatele soutěže či na e-mailovou adresu pořadatele soutěže info@zasedackaroku.cz.