Pravidla soutěže 2017-10-18T12:37:13+00:00

Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže “ CBRE Zasedačka roku 2017“

Článek I.

Pořadatel a organizátor

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost CBRE s.r.o., IČ: 25759604, se sídlem Praha 1 – Nové Město, nám. Republiky 1a /1079, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 67713 (dále jen „pořadatel“).

Článek II.

Název soutěže zní „CBRE Zasedačka roku 2017“ (dále jen „soutěž“).

Článek III.

Doba trvání soutěže, způsob vyhlášení soutěže 1) Soutěž se koná v období od 22.5. 2017 do slavnostního vyhlášení.
Přihlašování do soutěže bude probíhat v období od 22.5. 2017 do 31.10. 2017 2) Zadání soutěže včetně těchto pravidel a všech ostatních podrobností o soutěži bude zveřejněno na webové stránce pořadatele http://www.zasedackaroku.cz/ (dále jen „webová stránka“).

Článek IV.

Podmínky účasti v soutěži:

1) Účastníkem soutěže může být právnická osoba se sídlem na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v tomto článku pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“).

2) Ze soutěže jsou vyloučeny společnosti, ve kterých má majetkoprávní, zaměstnaneckou nebo jakoukoli jinou účast některý z členů odborné poroty. Zároveň jsou ze soutěže vyloučeny společnosti, které jsou partnerem soutěže.

3) Pro zařazení do soutěže musí soutěžící splnit, kromě podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku, zároveň následující podmínky, přičemž platí, že musí být splněny všechny tyto podmínky současně: a) musí vyplnit registrační formulář na webové stránce, b) musí připojit soutěžní fotografie prostor, které budou v rámci soutěže hodnoceny (minimálně 5 fotografií na kategorii, velikost 300 DPI). Na fotografiích musí být jasně patrná celková dispozice prostoru i jeho detaily a fotografie musí být doručeny v dostatečné kvalitě pro zveřejnění na webové stránce a v tištěné publikaci.

4) Soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, přičemž si během přihlašovacího procesu zvolí preferované kategorie, ve které bude jeho kancelář soutěžit. Finální zařazení soutěžícího do konkrétní kategorie v rámci soutěže je výhradně na uvážení poroty.

5) Společnost, která již zvítězila v jakékoliv kategorii soutěže CBRE Zasedačka roku, se může stát účastníkem opakovaně pouze za podmínky, že přihlásí jiné prostory než v předchozím roce.
6) Společnost přihlášená do soutěže musí mít kanceláře po kolaudaci a musí být již používané zaměstnanci.

Článek V.

Výhry a způsob určení výherců

1) Organizátor a pořadatel soutěže zajistí věcné ceny od sponzorů / partnerů soutěže.

2) V soutěži budou vyhodnocovány celkem čtyři hlavní kategorie: Zasedačka roku, Nejatraktivnější pracovní prostředí, Kancelář jako DNA firmy, Malá kancelář

3) V soutěži budou dále vyhodnocené kategorie Zdravá kancelář, Kanceláře pro budoucí výzvy, Chytrá spolupráce, Architektonický návrh a Hlasování veřejnosti

4) Odborná porota složená ze 7 členů určuje finalisty a následně vítěze v následujících kategoriích: Zasedačka roku, Nejatraktivnější pracovní prostředí, Kancelář jako DNA firmy a Malá kancelář. U ostatních kategorií vyhodnocují finalisty a vítěze odborní garanti jednotlivých kategorií. Kategorii Zdravá kancelář zaštiťuje Česká rada pro šetrné budovy, kategorii Chytrá spolupráce společnost Microsoft a kategorii Kanceláře pro budoucí výzvy společnost Skanska. Odborným garantem kategorie Architektonický návrh je ČVUT, katedra architektury, vítěze vybírají společně s předsedkyní poroty architektkou Evou Jiřičnou.

5) Kategorii Hlasování veřejnosti vyhrává společnost s největším počtem hlasů (po vyloučení duplicitních záznamů se stejnou IP adresou), vyhlašuje se a zveřejňuje počet hlasů pouze u vítězné firmy.

6) V každé soutěžní kategorii bude vyhodnocen pouze vítěz dané kategorie (soutěžící, který se umístil na prvním místě) a ten také získává nárok na věcnou cenu.

7) Výherce soutěže určí odborná porota na základě těchto kritérií: inovace pracovního prostředí, originalita nápadu, design prostor, rozmanitost, inovativnost, pohodlí, atmosféra, soulad prostor s duchem kategorie, ve které soutěží a celkový dojem z firemního prostředí.

Článek VI.

Vyhlášení vítězů, předání výher a aktuální informace o soutěži a slavnostním vyhlášení naleznou soutěžící vždy na webové stránce.

Článek VII.

Ostatní významné skutečnosti soutěže
1) Soutěžící přihlášením do soutěže způsobem popsaným výše projevuje svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže tak, jak jsou stanovena pořadatelem a organizátorem a jak jsou zveřejněna v plném znění způsobem dle čl. III odst. 3. těchto pravidel.

2) Soutěžící uděluje dobrovolně, svobodně, vážně a bez jakéhokoliv nátlaku pořadateli souhlas se zveřejněním soutěžních fotografií ve spojitosti s jejich firmou, a to na webové stránce, v médiích a dalších komunikačních kanálech souvisejících se soutěží.

3) Pořadatel a organizátor je oprávněn kdykoliv během trvání soutěže pravidla soutěže jednostranně změnit nebo ji zrušit. Je však povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zveřejnit stejným způsobem, jako byly zveřejněny tyto pravidla soutěže, současně je povinen stejně zveřejnit i pozměněné znění pravidel.

4) Pořadatel a organizátor je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek této soutěže, stejně jako i dodržování pravidel pro účast v soutěži a pro případ, že shledá porušení, učinit potřebné účinné kroky k nápravě. Pořadatel a organizátor je oprávněn s konečnou platností posoudit jakoukoliv otázku této soutěže nebo otázku s touto soutěží přímo nebo nepřímo související.

5) V případě, že soutěžící ve svém úkonu dle čl. IV. odst. 3 těchto pravidel, kterým vstupuje do soutěže, uvede neplatné údaje, ztrácí nárok na jakoukoliv výhru a bude ze soutěže vyřazen. Stejně tak bude soutěžící ze soutěže vyřazen v případě, že dodatečně vyjde najevo, že nesplnil jakoukoliv další podmínku účasti v soutěži dle čl. IV těchto pravidel.

6) Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo ze soutěže kdykoliv vyřadit soutěžícího, který se bude v rámci soutěže vyjadřovat vulgárně, agresivně, v rozporu s dobrými mravy, nebo bude v soutěži napadat dobré obchodní jméno pořadatele soutěže, jejich obchodních partnerů, nebo jinak narušovat hladký průběh soutěže. Stejně tak bude vyřazen soutěžící, který jakýmkoliv podvodným způsobem ovlivní, nebo se pokusí ovlivnit výsledky této soutěže.

7) O vyřazení ze soutěže nemusí být soutěžící pořadatelem nijak informován. V případě, že bude ze soutěže vyřazen soutěžící, který byl určen výhercem, je tento soutěžící povinen vrátit výhru včetně jejího příslušenství tomu, kdo ji do soutěže poskytl a nahradit případnou škodu. Pokud by tak neučinil dobrovolně, má ten, kdo výhru do soutěže poskytl, právo domáhat se vydání výhry a jejího příslušenství soudní cestou.

8) Ve všech těchto případech nevznikne soutěžícímu nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů či škod, které by mohly v důsledku s vyřazením (vyloučením) ze soutěže vzniknout.

9) Soutěžící není oprávněn v souvislosti se soutěží požadovat a pořadatel a organizátor není povinen soutěžícímu předat jiné plnění než to, které je určeno v těchto pravidlech a to včetně plnění peněžitého.

10) Pořadatel a organizátor není odpovědný soutěžícím za plnění (výhry) dodávané třetími osobami a platí, že záruční a další podmínky ohledně všech výher se řídí výlučně podmínkami těchto dodavatelů a obecnou legislativou. Případné nároky z vad vyhraného plnění budou výherci uplatňovat výlučně u dodavatelů vadného výrobku, který je jediný oprávněný takové reklamace vyřizovat.

11) Pořadatel a organizátor neodpovídá za jakékoliv technické obtíže či závady vzniklé či projevující se v souvislosti s průběhem této soutěže.

Článek VIII.

Platnost pravidel: Tato pravidla jsou platná od 22. 5. 2017.